รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ.2541-2550
ชื่อเรื่องรอง A synthesis of research on Educational Leadership from 1998-2007
ชื่อผู้แต่ง
1.สมุทร ชำนาญ
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.ภาวะผู้นำทางการศึกษา
คำอธิบาย / บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์ผู้นำทางการศึกษา ตามความคิด ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของแบส(Bass ค.ศ.1985)ใน4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การสร้างสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การดลใจ และการใช้บารมี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 70 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินงานวิจัย และแบบสรุปรายละเอียดงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ละรายละเอียดต่างๆของงานวิจัย และแบบสรุปรายละเอียดงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์การวิจัย พบว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสำรวจ ภาวะผู้นำทางการศึกษาตามแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแบส(Bass) ทั้ง4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดลใจ อยู่ในระดับสูงสุด ส่วนด้านการใช้บารมี การสร้างสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและการกระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับรองลงมา ตามลำดับ ส่วนผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก กับประสิทธิผลขององค์การและการเป็นผู้บริหารมืออาชีพทุกองค์ประกอบ
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 10-22
ปีพิมพ์ 2554
ชื่อสำนักพิมพ์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น Burapha University
ISSN 1906-0017
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)