หน้าแรกผู้ใช้

   

รายการดรรชนีวารสารมาใหม่

ลำดับชื่อเรื่องชื่ออวารสารวันที่นำเข้าปีที่ฉบับที่ปีที่พิมพ์
1.รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา23/09/2015 17:04622555
2.รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยระบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา23/09/2015 15:25622555
3.กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา23/09/2015 14:55622555
4.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา23/09/2015 14:47622555
5.กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพาวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม23/09/2015 14:15912556
6.ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน้ำทาประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม12/09/2015 12:531012557
7.ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิงชั้นปีที่1 ในหอพักประจำมหาวิทยาลัยวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม12/09/2015 12:491012557
8.การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องพลเมืองดี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม12/09/2015 12:461012557
9.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม12/09/2015 12:381012557
10.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม07/07/2015 16:15922556

รายการดรรชนีวารสารได้รับความนิยม

ลำดับชื่อเรื่องชื่อวารสารจำนวนผู้ชมปีที่ฉบับที่ปีที่พิมพ์
1.Due Diligence คืออะไรวารสารบริหารธุรกิจ11076271022547
2.ปัญหาวิธีการทางบัญชีกับการล้มละลายของเอนรอนวารสารนักบัญชี56124822545
3.มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ : มุมมองของผู้สอบบัญชีและผู้จัดทำงบการเงินของบริษัทในกลุ่ม SET 100 วารสารวิชาชีพบัญชี53096152553
4.แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นวารสารนักบริหาร44273142554
5.พื้นที่ เวลา อัตลักษณ์ และการสร้างความหมายทางสังคมวารสารนิเทศศาสตร์43322932554
6.การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมวารสารบริหารธุรกิจ41162710327
7.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง วารสารวิชาชีพบัญชี36506152553
8.การป้องกันสินค้าสูญหาย: หนทางสู่กำไรของธุรกิจค้าปลีกวารสารนักบริหาร33333312556
9.ภาวะผู้นำแบบทีม (Team leadership) : แบบผู้นำที่สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์วารสารการบริหารการศึกษา3126322552
10.การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย วารสารวิชาชีพบัญชี31106152553