รายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์
ลำดับ OwnerTCIscopeTCIstdMUAstdExampleNumberIssueSchedulePeriodReceivePrepareDataPublishValue
วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯมนุษย์ฯตัวเล่ม (Lib. เป็นสมาชิก)4ม.ค.-มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่ม (กว้าง ๆ)ไม่เรียกเก็บ
วารสารนักบริหารม. กรุงเทพมนุษย์ฯตัวเล่ม (Lib. เป็นสมาชิก)4ม.ค.-มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์ ม. นเรศวรมนุษย์ฯWeb3ม.ค.-เม.ย.พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน Webไม่เรียกเก็บ
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวไทยมนุษย์ฯWeb (Lib. มีฉบับรวมเล่ม 1 ปี)3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน Webไม่เรียกเก็บ
วารสารวิชาชีพบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์มนุษย์ฯตัวเล่ม (Lib. เป็นสมาชิก)3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. (ออก เม.ย. / ส.ค. / ธ.ค.)ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมนุษย์ *เน้นการปกครองท้องถิ่นตัวเล่ม3มิ.ย.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.พ.-พ.ค.ไม่ระบุไม่ระบุในตัวเล่มNA
วารสารรูสมิแล ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมนุษย์ ฯตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองส่งเสริมการวิจัย ม. อุบลราชธานีมนุษย์ฯตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม. รังสิตมนุษยฯตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ม. ศรีปทุมมนุษย์ ฯตัวเล่ม 2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน Webไม่เรียกเก็บ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนกองบริหารงานวิจัย ม. นเรศวรมนุษย์ ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มต้องสมัครสมาชิกวารสาร
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่มนุษย์ ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (ม. ธรรมศาสตร์)สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม. ธรรมศาสตร์มนุษย์ ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมวิทยาลัยแสงธรรมมนุษย์ฯ *เน้นปรัชญา การศึกษาตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีม. ธนบุรีมนุษย์ฯ ตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารเกษมบัณฑิตม. เกษมบัณฑิตมนุษย์ฯ *พิมพ์ IT ประยุกต์ด้วยตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพม. พายัพมนุษย์ ฯตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารปัญญาภิวัฒน์ม. ปัญญาภิวัฒน์มนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์ ม. อุบลฯมนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุไม่ระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
RMUTT Global Business and Economics Reviewคณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรีมนุษย์ฯตัวเล่ม2ออกเดือน พ.ย ออกเดือน มี.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีม. ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีมนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค.-พ.ย. ธ.ค.-พ.ค.ก่อน มิ.ย. ก่อน ธ.ค. ระบุในตัวเล่ม1,000 บาท
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์ ม. สงขลานครินทณ์ วิทยาเขตหาดใหญ๋มนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ก่อน 31 ธ.ค. / ก่อน 30 เม.ย.ระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ม. บูรพามนุษย์ฯ *เน้นการศึกษา, พัฒนาสังคมตัวเล่ม2N/Aไม่ระบุไม่ระบุในตัวเล่มNA
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ม. ศรีนครินทรวิโรฒมนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาม. ราชภัฎยะลามนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)คณะมนุษยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์มนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ก่อน 10 ก.ย. / ก่อน 10 มี.ค.ระบุในตัวเล่มNA
วารสารการจัดการสมัยใหม่ (มสธ.)มสธ.มนุษย์ฯตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุไม่ระบุในตัวเล่มNA
วารสารบริหารการศึกษา มศวคณะศึกษาศาสตร์ มศว.มนุษยฯตัวเล่ม (สมาชิก)2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุไม่ระบุในตัวเล่มNA
BU Academic Review ม. กรุงเทพมนุษย์ฯWeb2ม.ค.-มิย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน Webไม่เรียกเก็บ
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี่มนุษย์Web2NAระบุใน Web ไม่เรียกเก็บ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์ม. ศรีนครินทรวิโรฒมนุษย์ ฯ *เน้นสังคมตัวเล่ม1 ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
วารสารเซ็นจอห์นม. เซ็นต์จอห์นมนุษย์ฯWeb1ออก พ.ย. ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารครุศาสตร์ราชภัฎมหาสารคามม. ราชภัฎมหาสารคามมนุษย์ฯWebNANAไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นม. ฟาร์อีสเทอร์นมนุษย์ฯตัวเล่ม2ธ.ค.- พ.ต. มิ.ย - พ.ย.   
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ม. ราชภัฎอุตรดิตถ์วิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วยตัวเล่ม4ม.ค.-มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ไม่ระบุไม่ระบุNA
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์วิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ฯ ด้วยตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่ม1,500 บาท (ค่าสมาชิก + ค่าบำรุงวารสาร)
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียนวิทย์ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วยตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารนเรศวรพะเยาม. นเรศวรพะเยาวิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ฯ ด้วย * วัตถุประสงค์เพื่อทุกสาขาตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารจันทรเกษมสาร ม. ราชภัฏจันทรเกษมวิทย์ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วยตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนครสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนครวิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วยตัวเล่ม2ออกเดือน พ.ค. ออกเดือน ก.ย. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา ม. ราชภัฎเชียงใหม่วิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วยตัวเล่ม2ต.ค.-มี.ค. / เม.ย.-ก.ย.ไม่ระบุระบุใน Web สถาบันNA
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี)ม. ศรีนครินทรวิโรฒวิทย์ฯตัวเล่ม1ม.ค-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ม. สงขลานครินทร์มนุษย์ ฯตัวเล่ม6ม.ค.-ก.พ. มี.ค.-เมย. พ.ค.-มิย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://utccjournal.utcc.ac.th/ม. หอการค้าไทยวิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมนุษย์ด้วย*วัตถุประสงค์เพื่อสาขาต่าง ๆWeb4ม.ค.-มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ไม่ระบุระบุใน WebNA
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์มนุษย์ ฯตัวเล่ม (สมาชิก)4มค.-มีค. เมย.-มิย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค. - ธ.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯมนุษย์ ฯตัวเล่ม (สมาชิก)4มค.-มีค. เมย.-มิย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค. - ธ.ค. ไม่ระบุระบุในตัวเล่มไม่เรียกเก็บ
ABAC Journal ม. ABACมนุษย์ฯ *เนื้อหาอังกฤษตัวเล่ม3May-Aug Sep-Dec Jan-Aprไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือม. พระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทย์ฯ *พิมพ์ด้านมุษย์ฯ สังคมฯ ด้ยตัวเล่ม3ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค.ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA
วารสารพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒมนุษย์ฯ *ด้านพฤติกรรมศาสตร์ตัวเล่ม2ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. (ออกเดือน มค. / ออกเดือน ก.ค.)ไม่ระบุระบุในตัวเล่มNA