รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การสร้างแบรนด์ภายใน: ดูแลบุคลากรก่อนใส่ใจลูกค้า
ชื่อเรื่องรอง Internal Branding: Employees First, Customers Second
ชื่อผู้แต่ง
หัวเรื่องคำสำคัญ
1.การสร้างแบรนด์
หัวเรื่องควบคุม
คำอธิบาย / บทคัดย่อ การสร้างแบรนด์เป็นศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลายประเภทต่างให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ภายนอก (External Branding) โดยการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นอันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์นั้นๆ แต่ยังมีองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนแบรนด์ให้มีชีวิตชีวาอีกทั้งมีส่วนสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างแบรนด์ภายนอก ก็คือ การสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือพนักงานแนวคิดนี้จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับแบรนด์ให้มีความแนบแน่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างแบรนด์กับพนักงาน และเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การหลอมรวมให้แบรนด์นั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพนักงาน การสร้างแบรนด์ภายในจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยการสื่อสารภายในองค์กรการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารแบรนด์อย่างเต็มที่ การสร้างสมดุลในชีวิตด้านต่างๆ ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานครอบครัว และชีวิตส่วนตัว เพื่อมิให้พนักงานรู้สึกขาดสมดุลในด้านใดด้านหนึ่ง การเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ทักษะให้กับพนักงานผ่านการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และการให้รางวัลหรือการยกย่องในคุณงามความดีของพนักงาน เป็นต้น
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 30
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 21-29
ปีพิมพ์ 2554
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)