รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการคลังหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
1.สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
หัวเรื่องคำสำคัญ
1.การคลัง
หัวเรื่องควบคุม
คำอธิบาย / บทคัดย่อ จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นจากปัญหาของภาคการเงินในสหรัฐอเมริกา และได้ลุกลามไปยังประเทศต่างๆ จนกลาย เป็นวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลก รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ได้พยายามให้ความช่วยเหลือและใช้มาตรการต่างๆ ใน การกระตุ้นระดับอุปสงค์รวมถึงให้การช่วยเหลือภาคการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการคลัง และภาระหนี้สาธารณะ ในหลายๆ ประเทศ อันส่งผลให้เกิดความกังวลขึ้นจากหลายฝ่ายว่าความเสี่ยงต่อการสูญเสียของภาคสาธารณะที่เพิ่มขึ้นนี้ จะย้อนกลับมาส่งผลให้เกิดเป็น วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ในอนาคต ซึ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ กลายเป็นผู้ประสบปัญหาทางการเงิน เสียเอง แม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เห็นได้ชัด จากการส่งออกและการจัดเก็บรายได้ภาษีจากฐานการบริโภคของรัฐบาลที่ดีขึ้นและอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างชัดเจน แต่การยกเลิกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้อาจจะยังเร็วเกินไป เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่ยังคงมีอยู่มาก รวมถึงปัญหาการระงับการลงทุนบริเวณมาบตาพุด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีรัฐบาลควรกำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจไว้ ก่อนเพื่อเป็นการวางแผนปรับตัวให้นโยบายการคลังกลับไปสู่ภาวะปกติ(Renormalization) โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการคลังหรือภาระ หนี้สาธารณะที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการ รักษาความมั่นคงทางการคลังควบคู่ไปกับการดูแลภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 30
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 92-94
ปีพิมพ์ 2554
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)