รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง G’Day Mate: A Greeting from Down Under
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
หัวเรื่องคำสำคัญ
1.A Greeting
หัวเรื่องควบคุม
คำอธิบาย / บทคัดย่อ With the English language being one of the major languages widely used all over the world, we the English language learners have been dutifully studying this global language for many years; some have even attended English classes since kindergarten. Broadly speaking, most of us are familiar with American and British English which have strongly dominated and influenced the use of English throughout the world. However, as an old Hindi proverb states that ‘Language changes every eighteen or twenty miles.’, the English language cannot escape from this fact; it has changed socially and regionally. Australian English is another variety of English which has gradually been recognized. Although it diverged from British English, many people find it hard to understand when they have a conversation with the Aussies (Australians) due to its distinctive features of vocabulary and pronunciation. It might even sound humorous to the ear of a non-native of Australia. Nevertheless, there is no harm in learning this variety of English. It may come in handy one day if you happen to be among the Aussies. Having spent a few years in Australia, I would like to take this opportunity to share some of the Aussie words and phrases with you, readers. However, please bear in mind that this article is not written to promote any style of English in particular or make a judgement about the correct form of English. Instead, it simply presents a unique style of language used by Australian people. In this article, we mainly discuss the origin of Australian English, slang words and phrases as well as pronunciation.
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 30
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 70-73
ปีพิมพ์ 2554
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา English
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)