รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง ข้อกฎหมายบางประการที่ควรคำนึงในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คำอธิบาย / บทคัดย่อ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่พรมแดนทางกายภาพไม่สามารถจะกีดกันการติดต่อสื่อสารของคนระหว่างรัฐ เพราะกระแสการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ตในช่วงทศวรรษนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นประตูบานใหม่ให้มนุษย์มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลจำวนมหาศาลที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่อีกต่อไป ไม่ว่าจะโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี หรือโน้ตบุ๊ค หรือแม้แต่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรธุรกิจให้ความสนใจในการเปิดตลาดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยผ่านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Transaction) ในสามรูปแบบใหญ่ๆดังต่อไปนี้ • การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) • การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment: Inbound/Outbound) • การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (International Transfer of Technology) โดยในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายภายในของประเทศ (Domestic Law) กฎหมายภายในประเทศของประเทศคู่ค้า (Domestic Law in Trade Partner Country) และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจึงควรทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 52
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 80 - 84
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)