รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การแข่งขันทางธุรกิจ
ชื่อเรื่องรอง Business Competition
ชื่อผู้แต่ง
1.ประภาศรี อมรสิน
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.การแข่งขันทางการค้า
2.การจัดการธุรกิจ
คำอธิบาย / บทคัดย่อ การแข่งขันหรือการชิงชัยกันทางธุรกิจนับได้ว่าเป็นแก่นแท้ที่แสดงให้เห็นถึง “ความสำเร็จ” หรือ “ความล้มเหลว” ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของธุรกิจของเราเปรียบเทียบกับธุรกิจคู่แข่งขันอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลจากการใช้ทรัพย์สินในการลงทุน สามารถสร้างยอดขายได้เป็นอัตราร้อยละของการบริโภคมวลรวมในสินค้าและ/หรือบริการที่ธุรกิจนำออกจำหน่ายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกันด้วยตรายี่ห้อหรือชื่อบริษัท นั่นก็คือ ชิงชัยกันด้วย “ส่วนครองตลาด” (Market Share) ถ้าตรายี่ห้อหรือชื่อบริษัทใดมีส่วนครองตลาดในอัตราร้อยละสูงกว่าธุรกิจของคู่แข่งขันอื่นๆ ก็จะได้ชื่อว่า กิจการนั้นมีส่วนครองตลาดสูงสุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำตลาด (Market Leader) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ ของธุรกิจที่เป็นปัจจัยในการวัดและประเมินผล เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการ ผลของการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง ความสามารถในการขยายกิจการ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีองค์ประกอบอื่นและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจต้องนำมาประเมินผลด้วย ฉะนั้นการแข่งขันและการชิงชัยในความเป็นผู้นำตลาดจึงตัดสินกันด้วยกิจกรรมที่ธุรกิจกำหนดขึ้นอย่างมีเป้าหมายของกิจการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เช่น การวางแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ การปรับปรุง-พัฒนา-ปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง-พัฒนา-ปฏิรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการแสดงให้เห็นผลว่า มีความสามารถในการทำกำไร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพ ฯลฯ อันเป็นที่มาของการแสดงถึงความสามารถในการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของธุรกิจอย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึง “ความสำเร็จ” ในการแข่งขันทางธุรกิจ
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 25
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 37 - 42
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)