รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษายุคดิจิทอล
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
1.สุนทรี ทองปากน้ำ
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.การบริหารการศึกษา
2.การจัดการศึกษา
คำอธิบาย / บทคัดย่อ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการขององค์กรทุกประเภทมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเกือบทุกหน่วยงาน ตั้งแต่การบริการจัดการทรัพยากรการบริหารงานบุคคล การบัญชี การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การตลาด เป็นต้น ทั้งนี้การบริหารจัดการในสมัยนี้อยู่บนการบริโภคข้อมูล องค์กรใดที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุม ก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ได้เปรียบคู่แข่งขันลักษณะการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลนี้ไม่เว้นแม้แต่ข้อมูลของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลระบบการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลบุคลากร ฯลฯ ด้วยความต้องการข้อมูลมหาศาลในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยียุคดิจิทอลมาใช้จัดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการหลั่งไหลของข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่สามารถโยงใยข้อมูลได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จากแนวคิด 4 M’s อันได้แก่ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารงานมุ่งสู่ความสำเร็จ ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร ท่านได้ให้แนวคิดเพิ่มเติมไว้ในบทความวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ไว้ว่า “ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สามารถทำงานสำเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้นมีเพิ่มอีก 2 ประการ คือ ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งหมายถึงการนำวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังนี้โดยทั่วๆ ไป เรียกว่า IT (ไอที) อย่างไรก็ตามนอกเหนือองค์ประกอบทั้ง 6 ประการแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุด คือไหวพริบ ประสบการณ์ และปฏิภาณ ในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาต่างๆในการทำงานของตัวผู้บริหารนั้น” ซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากการจัดทำแผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เน้นเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาไปแล้วประมาณ 350,000 คนหรือประมาณร้อยละ 50 ให้มีความรู้ประสบการณ์และทักษะการใช้ ICT การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อประเภทเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1,500 เว็บไซต์ การจัดการและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปัจจุบันสถานศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้มากกว่าร้อยละ 33 เป็นต้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาดังข้อมูลที่กล่าวข้างต้นนั้นพบว่า เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์โดยในฉบับร่างของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545- 2549) ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุดมศึกษาที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาไว้ว่า “ในสถานการณ์โลกไรพรมแดนไม่ว่าจะวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ถูกกำหนดให้เป็นกติกาของสังคมโลกปัจจุบันและกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น ทุกประเทศจึงถูกกำหนดบทบาทให้มีการแข่งขันในตลาดโลกทั้งๆที่มีศักยภาพแตกต่างกัน แต่มิอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีหรือไม่ดี
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 25
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 32 - 35
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)