กลับสำนักวิทยบริการ
 

ASEAN: FEU Library Book List

ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1. หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
2. หนังสือพิมพ์ธุรกิจเชียงใหม่ออนไลน์ เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์