กลับสำนักวิทยบริการ
 

ASEAN: FEU Library Book List

ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF01 
2. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF02 
3. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF03 ภาคผนวก ก 
4. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF04 ภาคผนวก ข1 
5. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF04 ภาคผนวก ข2 
6. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF04 ภาคผนวก ข 3 
7. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF05 ภาคผนวก ค 
8. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF06 ภาคผนวก ง 
9. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF07 ภาคผนวก จ 
10. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF08 ภาคผนวก ฉ 
11. คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน PDF  
12. คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศพม่า PDF  
13. คู่มือเครือข่าย SMEs Consortium PDF  
14. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFปก คำนำ 
15. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFบทที่ 1 
16. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFบทที่ 2 
17. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFบทที่ 3 
18. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFบทที่ 4 
19. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFบทที่ 5 
20. คู่มือหลักการค้าของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว PDFคู่มือการค้า ภาคผนวก 
21. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFการค้าการลงทุนในลาว 
22. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
23. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFความเป็นมาโครงการ_ATSME 
24. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFที่ตั้งและเศรษฐกิจลาว 
25. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFธนาคารการค้าชายแดน 
26. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFแนวโน้มการค้าชายแดน 
27. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFบทสรุป 
28. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFบรรณานุกรม 
29. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFบริการธนาคารไทยในลาว 
30. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFปก-บทสรุปผู้บริหาร_ATSME 
31. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFผู้ประกอบการ SMEs 
32. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFมาตรการ กฎระเบียบการค้า 
33. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFระบบโลจิสติกส์ 
34. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFระเบียบวิธีศึกษา_ATSME 
35. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SMEs ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) กรณีศึกษาประเทศลาว PDFศักยภาพการค้ายชายแดน 
36. รายงานผลการดำเนินการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง PDF  
37. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานายช่าง_ช่างก่อสร้าง PDF  
38. รายงานผลการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง PDF  
39. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในกลุ่มประเทศอาเซียน PDF