กลับสำนักวิทยบริการ
 

ASEAN: FEU Library Book List

ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1. รายชื่อวิทยานิพนธ์ในไทยเกี่ยวกับอาเซียน รายชื่อวิทยานิพนธ์ไทย  
2. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศพม่า เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
3. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศลาว เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
4. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
5. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
6. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
7. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
8. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
9. รายชื่องานวิจัยในไทยเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
10. รายชื่องานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
11. รายชื่องานวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
12. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานวิจัยFull Text download ได้เลย
13. ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF