กลับสำนักวิทยบริการ
 

ASEAN: FEU Library Book List

ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1. ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
2. ASEAN Watch เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
3. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
4. ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและละตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
5. ASEAN Foundation เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
6. ASEAN Secreatariat เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
7. ASEAN Center for Biodiversity เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
8. ศูนย์ศึกษา ติดตาม เฝ้าระวัง AEC สภาหอการค้าไทย เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
9. ASEAN Law Association เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์ 
10. ASEAN Inforation Center Rajabhat Mahasakham University เว็บไซต์เอกสารบนเว็บไซต์