รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ | คณาจารย์
ชื่อ: อ.ชวิศ ศรีมณี
  Chawis Srimanee
ตำแหน่ง: คณาจารย์
วุฒิการศึกษา:

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533

วท.ม. สาขาวิขาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ: 2422
E-mail: chawis@feu.ac.th
Website: http://www2.feu.ac.th/acad/geo/index.php
  Facebook :
ชื่อ: อ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
  Subpong Pongsawat
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา:

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

วท.ม. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ: 2422
E-mail: subpong@feu.ac.th
Website: http://www.gifeu.com/subpong/
  Facebook :
ชื่อ: อ.กมลวรรณ วัฒนชัย
  Kamolwan Wattanachai
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา:

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547

วท.ม. สาขาวิขาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ: 2422
E-mail: Kamolwan_w@feu.ac.th
Website: http://www2.feu.ac.th/acad/geo/index.php
  Facebook :
ชื่อ: อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ (อ.หนุ่ย)
  Sarawut Pongleerat (nui)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา:

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
วท.ม. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549

ประสบการณ์

2545
การศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น กรมป่าไม้
 
2546
การศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กรมป่าไม้
 
2547
 - การศึกษาและจัดทำโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำปิงตอนบน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคเหนือตอนบน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
 - การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 -  การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับสนับสนุนห้องประชุมเพื่อการบริหารจัดการ (War Room) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

2548
- การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (CEO War Room) เพื่อการบริหารจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- การศึกษาเบื้องต้นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (POC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
2549
-  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม จ.ตาก
-  การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าไม้เสี่ยงต่อการบุกรุก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน
-  โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ (การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและออกแบบด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
-  โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเลขเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ : การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
2550
- โครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลพื้นที่สูง
- การพัฒนาระบบการนำเสนอระบบภูมิสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

2551
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Metadata) จังหวัดเชียงใหม่ และระบบสืบค้นเพื่อให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เบอร์ติดต่อ: 2422
E-mail: nuinui@feu.ac.th
Website: http://www.gifeu.com
  Facebook :
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.