รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

พันธกิจและกลยุทธ์

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 0 - - มีคนดู 1474 ครั้ง
ประเภท : งานวิจัย
โดย :
 

การประกันคุณภาพการศึกษา
พันธกิจและกลยุทธ์

คณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยวงจรการทำงานคุณภาพ PDCA ที่สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของคณะ จึงกำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร รวมถึงระดับคณะวิชา ที่สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยถือให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและจัดการการศึกษา ครบถ้วนทั้ง 6 องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ โดยเริ่มจากการวางแผน กำหนดบทบาทและหน้าที่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มีส่วนร่วมในการบริหาร และดำเนินงานของหลักสูตรภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สำหรับ 5 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เริ่มจากการวางแผนกการทำงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ กำหนดบทบาทและหน้าที่ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเป็นผู้ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

1.1. พันธกิจ การนำกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและจัดการการศึกษา

1.2. เป้าประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกงาน/พันธกิจ มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.3. กลยุทธ์ การนำวงจรการทำงานอย่างมีคุณภาพคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการดำเนินงานในทุกงาน/พันธกิจ

1.4. ตัวชี้วัด 1) ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระดับผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร 2) คณะบริหารธุรกิจมีระดับผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไปงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.