รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

พันธกิจและกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคม

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 0 - - มีคนดู 1472 ครั้ง
ประเภท : งานวิจัย
โดย :
 

พันธกิจและกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการ เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้กรอบพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (2555-2559) ที่มุ่งบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และนำมาซึ่งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


1. พันธกิจ
ส่งเสริมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมในองค์ความรู้ด้านการประกอบการ และองค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น


2. เป้าประสงค์
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ หรือเสริมทักษะทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม


3. กลยุทธ์
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.