รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

พันธกิจและกลยุทธ์

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 27 ก.ค. 2016 - 10:28:41 - มีคนดู 1471 ครั้ง
ประเภท : งานวิจัย
โดย :
 

งานวิจัย
พันธกิจและกลยุทธ์


พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
งานด้านการวิจัย เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้กรอบพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (2555-2559) ที่มุ่งทำการวิจัยเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และนำมาซึ่งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

1.1 พันธกิจ
ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ยอมรับ โดยการทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนกลยุทธ์

1.2 เป้าประสงค์
พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตรรม และองค์ความรู้ที่ได้ มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

1.3 ตัวชี้วัด
1) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 3) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4) ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับการยกย่องเชิดชู

1.4 กลยุทธ์
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรม


งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.