รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยินดีต้อนรับ

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติตามศักยภาพสูงสุด

4. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยการผลิตกำลังคนด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี

ติดต่อภาควิชา 053-333777 ต่อ 5331

 
อาจารย์ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

Goodbye senior
โครงการมุ่งสู่โลกกว้าง
ปันน้ำใจให้น้อง
ประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง
Goodbye senior

 
การวางแผนภาษีอากร
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พฤติกรรมของต้นทุน
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger crisis) กับพี่น้องตระกูลเลห์แมน (Lehman Brothers)
มีเงินน้อยก็เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านได้
 


ตัวอย่างการจัดทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.